FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0533 726 11 46 h.içi (10.oo-18.oo)
YATIRIM YÖNETİM, DENETİM, SİGORTA DANIŞMANLIĞI
Responsive image

YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI

BPR (İş Süreçlerinde Köklü Değişim) Danışmanlığı:

Responsive image
BPR, iş süreçlerinin temelden ve yeniden tasarlanması anlamına gelen "Business Process Reengineering"ın kısaltmasıdır. Bu yaklaşım, bir organizasyonun iş süreçlerini daha verimli, etkili ve rekabetçi hale getirmeyi amaçlar.

BPR genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Mevcut Süreçlerin Analizi: İlk adım, mevcut iş süreçlerini detaylı bir şekilde incelemeyi içerir. Bu, süreçlerin nasıl çalıştığını, sorunları ve iyileştirme potansiyellerini belirlemeyi içerir.
Hedef Belirleme: Daha sonra, organizasyonun hedeflerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, yeniden tasarlanacak süreçlerin hedefleri belirlenir. Bu hedefler genellikle maliyet tasarrufu, hızlanma, kalite artışı gibi faktörlere odaklanabilir.
Yeniden Tasarım: Bu aşamada, mevcut süreçler temelden yeniden tasarlanır. Geleneksel hiyerarşik yapı yerine, iş süreçleri genellikle işlevsel ekiplerle entegre edilerek daha esnek ve verimli bir yapıya dönüştürülür.
Teknoloji Kullanımı: BPR sıklıkla yeni teknolojilerin kullanılmasını içerir. Otomasyon, bilişim teknolojileri ve diğer yenilikçi araçlar, süreçlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir.
Personel Eğitimi: Yeniden tasarlanan süreçleri başarıyla uygulamak için personelin eğitimi önemlidir. Yeni süreçlere uyum sağlamak için çalışanların bilgi ve becerilerini güncellemek gerekir.
Sürekli İzleme ve İyileştirme: BPR bir süreç değil, sürekli bir iyileştirme sürecidir. Yeniden tasarlanan süreçlerin performansı düzenli olarak izlenir ve gerekirse ayarlamalar yapılır.

Responsive image


BPR, genellikle radikal değişiklikleri içerir ve organizasyonun tüm yapısını etkileyebilir. Bu nedenle, dikkatli bir planlama ve yönetim gerektirir.

BPR zamana yayılmış bir iyileştirmeyi değil, bir ön çalışmaya bağlı olarak kısa bir sürede radikal bir değişimi ifade eder. BPR “süreçlerin çeşitli teknolojilerle otomatikleştirmek, “sürecin basitleştirilmesi”, “küçültülmesi” veya “taşerona devredilmesi” faaliyetlerini içerir.

Her şirketin esas amacı kar maksimizasyonu sağlamaktır. BPR de bu amacı sağlayan politikalardan biridir.

Süreç: Bir çıktıyı elde etmek üzere bir araya getirilmiş işlem adımlarının mantıksal ilişkilerin bütünüdür.
Süreçler başka süreçlerin alt süreçleri olabilir. Bir süreç başka bir süreç ile de ilişkili olabilir.

Metrik süreçleri çeşitli açılardan ölçmek için kullandığımız ölçütlerdir. Efektif bir yönetim “sayılabilirlik” veya “rakamla ifade edilebilirlik”, kısaca ölçülebilirlik ile söz konusu olabilmektedir. Yönetici metrikler vasıtasıyla sürecin performansını gözlemleyebilmelidir.

Sürecin hangi unsurları yönetilebilir kılınmak isteniyorsa metrikler o özellikler için oluşturulmalıdır. Çünkü kurum stratejilerinde öne çıktığı için süreci yöneten kişinin önemsediği süreç unsurları takip edilebilir olmalıdır.

Verileri elde ettikten sonra hesapladığımız metrik o sürece bir not vermek için değil iyileştirme ihtiyacının olup olmadığının tespit etmek için kullanılmalıdır. Bunun tespiti için kalite testi yapmak mümkündür.

Responsive image


Sürecin Özellikleri Şunlardır:

Bir iş akışını süreç olarak kabul edebilmemiz için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir.

1. Dönüştürme: Süreç bir girdiyi belli bir işleme tabi tutarak çıktı haline getirebilmelidir. İçinde katma değer yaratmayan işlem adımları veya toptan olarak katma değer yaratmayan, dönüştürmeyen bir işlem silsilesi süreç olarak kabul edilemez.
2. Yinelenebilirlik: Sürecin her seferinde aynı sıra ile yeniden gerçekleştirilebilir olmasıdır. Yinelenebilirlik sayesinde girdilerin işlenmesi sonucu oluşan çıktının iç veya dış müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli karşılayabilmesi sağlanır. Çünkü aynı girdilerle aynı çıktının oluşmaması tekrarlanabilir olmayan bir süreç akışını işaret eder.
3. Çıktılarda Değişkenlik Olmaması: Çıktıların mutlak bir şekilde aynı olması gerekmektedir. Çıktılardaki farklılıklar ve hata kabul etmeksizin aynı olması söz konusu değildir. Fakat süreç çıktılarının birbirinden farklı olması sürecin bir özelliğidir. İyileştirilmiş bir süreç için amaç çıktıların arasındaki farklılıkların azaltılmış olmasıdır.
4. Ölçülebilirlik: Bir sürecin yerine getirdiği işin matematiksel karşılığının olması gerekmektedir. Metrik olarak da ifade edilen ölçütler sonucu bir sürecin performansı tespit edilebilir. Sürecin ölçülemiyor olması sürecin yönetiminde sorunların olma ihtimalini gösterir. Çünkü ölçülemeyen sürecin performans gelişimi gözlemlenemez.
5. Kontrol Edilebilirlik: Süreç performansının süreç sahipleri tarafından gözlemlenebilip ve gerektiğinde düzeltici faaliyetleri yerine getirilebilmesi özelliğidir. Bunun için ise sürecin ölçülebilir ve raporlanabilir olması gerekmektedir. Çünkü süreç sahipleri ölçeklere göre karar vereceklerdir.
6. Geri Bildirim: Sürecin çıktılarının tekrar sürece veri olarak girmesi ve değerlendirilmesi sürecin geri bildirim ile beslenmesi anlamına gelir. Süreç çıktıları veri olarak alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda sürecin kendisinin değiştirilmesine dair kararların verilmesi mümkün olur.

Responsive image


BPR Stratejisi Nelerden Oluşur?
• BPR yapacak birim her zaman işletmenin Bilgi Sistemleri kaynaklarını rahatlıkla kullanacak geniş imkânlara sahip olmayabilir ve Bilgi Sistemleri kaynakları BPR ile ilgili olmayan projelere atanmış olabilir.
• Böyle bir durumda BPR yapmak için bir veya birkaç uygulamanın sisteme entegrasyonu gerekli olabilir.
• Bu sebeple elindeki kıt kaynakları etkin kullanması gereken BPR birimi elinde var olan bir kaç uygulamayı işletmenin genelinde birçok birime yaygınlaştırmayı kendine stratejik bir hedef olarak seçebilir.
• Bununla birlikte BPR stratejisinin oluşturulması sadece bir uygulamanın süreçlere uyumlaştırılmasına mecbur olunmasından kaynaklanmayabilir.
• Eğer işletmenin stratejisi elektronik ticarette işletmenin pazar payını arttırmak ise süreçlerin elektronik ticarete aktarılması bir BPR stratejisi olabilir.
• BPR stratejisi, genel anlamda işletmenin stratejisine ve süreçlerinin ihtiyaçlarına göre değişir.
• BPR stratejilerinden kastedilen, bütün süreçlere “sistematik olarak yaygınlaştırılabilir bir teknoloji” veya “iş yapma yöntemlerindeki bir yenilik” tir.

Aşağıdaki örnekler bir BPR stratejisi sayılabilir;

• Müşterinin Self Servis Yapması: Müşterinin elektronik bazı yöntemlerle kendi işini kendisinin görmesi sonucu İşletme personelinin rutin işlemlerinin azaltılması ve böylece FTE kazancı, müşterinin çalışma saatlerinin dışında da İşletme hizmetlerinden yararlanabilmesi sonucu müşteri memnuniyeti sağlanır.
• Risk Yaratan Süreçlerin İyileştirilmesi: Risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşan kayıpların ortadan kaldırılmasıdır. Risk Yaratan Süreçlerin İyileştirilmesi: İşletmenin riskler sebebiyle kayıpları çok büyükse süreçlerin yarattığı risklerin giderilmesi üzerine bir BPR stratejisi geliştirilebilir.
• Elektronik Arşivleme: Şirkete elektronik arşivleme programı satın alınmış ise tüm süreçlere bunu yaygınlaştırmak bir BPR stratejisi olarak belirlenebilir. Çünkü elektronik arşivleme programının bir tek satın alma ile birçok süreçte fayda kazanılmış olur. Şirketin kâğıt ortamından kurtulması sağlanarak fiziksel arşivleme maliyetleri azaltılır.
• Kaynak Birleştirme: Ardışık işlemleri yapan farklı kaynakların işlerinin aynı kaynakta birleştirilmesi sonucu FTE (Full-Time Equivalent )tasarrufu sağlanması.
• Elektronik İşletmecilik: İşletmenin işlemlerinin hızlanması, İşlem hacimlerinin ve Pazar paylarının artması, Operasyonel işlemlerin elektronik işletmeciliğe ( Internet şube, KIOSK, ) taşınması bir BPR stratejisi olabilir.Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0533 726 11 46 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım