FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

DENETİM KAYNAKLI DANIŞMANLIKLAR

İç Denetim Danışmanlığı

Responsive image
İç Denetim faaliyetinin tanımı IIA tarafından şu şekilde yapılmıştır:

“ İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiğini değerlendirerek ve geliştirmek amacına yönelik sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur”

Bu tanımda geçen kelimelerin anlamlarını açıklayalım.

Risk Yönetimi; Kurumun amaçlarım gerçekleştirmek üzere makul bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumlar, belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etme sürecidir.

Kontrol; Yönetim kurulunun, denetim kurulunun ve diğer yönetimle ilgili birimlerinin riski yönetmek ve şirketin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşması ihtimalini arttırmak amacıyla aldığı tedbirlerdir. Yönetim, hedef ve amaçların gerçekleştirilmeye yönelik makul bir güvence sağlamak için yeterli tedbirin alınmasını planlar, tertipler ve yönlendirir.

Yönetişim (Kurumsal Yönetim); Yönetim kurulu tarafından, kurumun amaçlarına ulaşmaya yöneliklik olarak, kurumun faaliyetlerinin raporlanması, yönlendirilmesi yönetilmesi ve izlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir.

Günümüz modern anlayışla yönetilen şirketlerin yönetim sistemlerinde “Üçlü Savunma Hattı” kurulmuştur. Bunlar;

1. Savunma Hattı; İç kontrol,
2. Savunma Hattı; Kalite Yönetimi ve Risk Yönetimi
3. Savunma Hattı; iç denetim’ dir.

İç Denetimin Aşamaları;

• Planlama
• Denetimin Yürütülmesi
• İşletmenin risklerinin belirlenmesi,
• İşletme iç kontrollerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi,
• İç kontrollere uyumun değerlendirilmesi,
• Raporlama
• Denetim sonuçlarının izlenmesi’ dir.

FİZİBİLPARTNERS firmaların yönetim kurulları ve üst düzey yöneticilerine iç denetim hizmetleri ve kurumsal riskleri daha iyi yönetmeleri konusunda yardımcı olur.

İç Denetimin Kapsadığı Denetim Türleri:

• Uygunluk Denetimi
• Performans Denetimi
• Mali Denetim
• Bilgi Teknolojileri Denetimi
• Sistem Denetimi

FİZİBİLPARTNERS İç denetim Hizmetleri;

• İç denetime hazırlık için risk analizi hizmeti sunulması,
• İç Denetim Yönetmeliği Oluşturulması,
• İç denetim hizmeti sunumu,
• Anlaşmaya bağlı periyodik iç denetim hizmeti sunulması,
• Anlaşmaya bağlı işletmede iç denetçi bulundurma hizmeti sunulması,
• İşletmede İç denetim departman kurulması,
• İç denetim departmanın denetimi hizmeti sunulması,
• Sürekli değişen iş ve iş yapış şekillerinde değişikliğe bağlı olarak iç denetimin yeniden yapılandırılması hizmeti sunulması,
• İç Denetim Eğitim Hizmeti sunulması,

Ülkemizde son 15 yıl içerisinde İç denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimine ilişkin köklü yasal düzenlemeler olmuştur. Çıkan yasalara bağlı olarak her kurum kendi yasal düzenlemesini yapmıştır.

• 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 - 25326)
• 6335 Sayılı Kanun’un Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Değişikler İşlenmiş Hali)
• Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcilerine Dair Yönetmelik
• Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
• Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ
• Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
• Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
• Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
• Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
• 2013/5653 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu (14.06.2007 - 26552)
• Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik (21.06.2008 - 26913)
• Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.03.2011 - 27877)
• Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge (29.06.2004)
• Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/660) (02.11.2011 - 28103)
• Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun çok sayıda Kurul Kararları, Genelge ve Tebliğleri:


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım