FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

TEŞVİK DESTEĞİ

Yatırım ve Turizm Teşvik Belgesi;

Responsive image
Devletin Destek Verdiği Projeler aşağıda sıralanmıştır. Bu projelere verilecek teşvikler Ülke çapında 6 kategoriye ayrılmıştır. Kategori sayısı arttıkça teşvik kapsamı genişlemektedir.

Teşvik Belgesi Kapsamında Verilen Teşvikler:

• Katma Değer Vergisi İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Vergi İndirimi
• Faiz Desteği
• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Ve Sigorta Primi
• Desteği
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği
• Yatırım Yeri Tahsisi

Destek Verilen Projeler:

• Ağaç Ve Mantar Ürünleri İmalatı Yatırım Teşvikleri
• Atık Ve Geri Kazanım Tesisleri Yatırım Teşvikleri
• Belediye Yatırım Teşvikleri
• Büro, Muhasebe Ve Bilgi İşlem Makineleri İmalatı Yatırım Teşvikleri
• Cazibe Merkezleri Teşvikleri
• Çanta, Ayakkabı Yatırım Teşvikleri
• Eğitim Yatırım Teşvikleri
• Elektrikli Cihaz Yatırım Teşvikleri
• Enerji Yatırım Teşvikleri ( Ges Hes Res )
• Entegre Hayvancılık Yatırım Teşvikleri
• Finansal Kiralama İşlemleri Teşvikleri
• Gıda - İçecek Ürünleri Yatırım Teşvikleri
• Giyim Eşyası Yatırım Teşvikleri
• Hastane Ve Huzurevleri Yatırım Teşvikleri
• Hava Ve Uzay Taşıtları İmalatı Yatırım Teşvikleri
• İlaç (Tıp Ve Eczacılıkta Kullanılan ) Ürünleri İmalatı Yatırım Teşvikleri
• İnşaat Ürünleri Yatırım Teşvikleri
• Kağıt Ürünleri Yatırım Teşvikleri
• Kimyasal Madde Ve Ürünleri Yatırım Teşvikleri
• Lisanslı Depoculuk Yatırım Teşvikleri
• Madencilik Yatırım Teşvikleri
• Makine Ve Teçhizat İmalatı Yatırım Teşvikleri
• Metal Eşya Yatırım Teşvikleri
• Mobilya İmalatı Yatırım Teşvikleri
• Otel Ve Turizm Yatırım Teşvikleri
• Öğrenci Yurtları Yatırım Teşvikleri
• Plastik Ürünleri İmalatı Yatırım Teşvikleri
• Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçh. Ve Cih İml Yat. Teşvikleri
• Seracılık Yatırım Teşvikleri
• Soğuk Hava Deposu Yatırım Teşvikleri
• Tekstil Ürünleri Yatırım Teşvikleri
• Tıbbi Aletler; Hassas Ve Optik Aletler İle Saat İmalatı
• Yatırım Yeri Tahsisi Teşvikleri


Responsive image


• Yatırım Teşvik Sistemi: Yatırımcıların Yatırım Teşvik Belgesi için Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS) üzerindeki tüm işlemlerin yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlar aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yetkilendirme ile işlemler daha hızlı ve daha güvenli biçimde yürütülebilmektedir. 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Tebliğ kapsamında yetkilendirilme yapılmasının ardından yetkilendirilmiş kişi ya da yetkilendirilmiş kuruluşlar veya akredite kişi ya da akredite kuruluşlar sizin adınıza tüm teşvik işlemlerini yürütebilecektir.
- Teşvik edilmeyen yatırımlara yatırım teşvik belgesi düzenlenmez,
- Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularına Genel Teşvik Belgesi düzenlenir.
- Bunların dışında kalan yatırım konuları kendi yatırım bölgelerindeki destek unsurlarından yararlanır. Bu yatırım konularına Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.

• Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları:
- KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Yatırım Yeri Tahsisi
- Faiz Desteği
- Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
- Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
- KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)

• Genel Yatırım Teşvik Belgesi: Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL
III. IV. V. Ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri:

- KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

• Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi: Yatırım teşviklerden yararlanacak sektörler için bölgesel teşvik belgesi düzenlenir. Bunlar 51 adet konu halinde ilan edilmiştir.
• Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi: 5. ve 6. bölge öncelikli yatırım teşvik belgesidir. Bu bölgelerin teşvikleri liste halinde ayrı ayrı belirtilmiştir.

1. ve 2. Bölge Yatırımlarında; 1.000.000.TL,
3. 4. 5. ve 6. Bölge Yatırımlarında 500.000 TL asgari yatırım şartı aranır
5. ve 6. bölge öncelikli yatırım teşvik belgesi kapsamında teşvikler aşağıda tablo halinde verilmiştir.


Responsive image


• Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi/Tamamlama Vizesi:

1- Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik yapılabilir.

2- Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarının yüzde ellisinin üzerindeki artış veya azalışlar ile belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda yatırımcılar, teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat ederek, teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler.

3- Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş sayılmak suretiyle belge kapsamına dâhil edilebilir.

• Turizm Yatırım/İşletme/Yeşil Yıldız Belgeleri

Turizm Yatırımı Belgesi: 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusu; İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanlığa eksiksiz olarak tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır.

Turizm İşletmesi Belgesi; 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

Turizm İşletmesi Belgesi Başvurusu; İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

Turizm Yatırım Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi: Turizm Yatırımı Belgeli tesislerin yatırımlarını tamamlamalarını ve işletmeye açılmalarını müteakip başvurmaları halinde denetim programına alınıp talepleri uygun görülenlere Turizm İşletmesi Belgesinin düzenlenmesidir.

Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Başvurusu; –Turizm Yatırım Belgesine sahip işletme yatırımı tamamladıktan sonra ilgili idareden mevcut durumu ile uyumlu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alır.

-İşletmenin hangi tarihler arasında işletmeye açık olduğu tarihleri ve talebini içeren dilekçe ile Bakanlığa başvuru yapar.

-Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

Sınıflandırma: Turizm işletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sınıflandırma komisyonunca değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini ifade eder. Sınıflandırma talepleri üst üste üç defa değerlendirilen tesislerin bir sonraki başvurusu, en son değerlendirmenin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren en az altı ay geçmiş olması hâlinde işleme konulur.

Sınıflandırma Çalışması: Tesisin fiziksel nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, turizm işletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü hâllerde sınıflandırma çalışması yapılır.

Sınıflandırma Komisyonu; iki Bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Dernek ya da birlik temsilcisinin bulunmadığı hâllerde bir Bakanlık kontrolörü daha Komisyona katılır. Kıdemli olan kontrolör, Komisyona başkanlık eder.

Sınıflandırma çalışmaları sonucunda; Sınıflandırma Komisyonunca belirlenen puan karşılığı esas alınarak, asgarî fiziksel niteliklere ve niceliklere bakılmaksızın tesisin sınıfı belirlenir.

FİZİBİLPARTNERS; Kuruluşunuz yatırım teşvik ile ilgili tüm danışmanlık hizmetlerini ( başvuru dosyasının hazırlanması, Ön başvurunun bakanlığa sunulması, yapılacak yatırım unsurları listesinin hazırlanması, başvurunun takip edilmesi ve sonuçlandırılması, teşvik belgesi revizesi yapılması, teşvik kapama işlemlerinin yapılması) profesyonel olarak sunmaktadır.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım