FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

DENETİM KAYNAKLI DANIŞMANLIKLAR

İç Kontrol Danışmanlığı

İç kontrol: kurum ve kuruluşların amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve geçerli mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere mali ve diğer kontrollerden oluşma organizasyon, yöntem ve süreçlerdir.

İç kontrol; kuruluşlardaki iş ve eylemlerin mevzuata ve diğer düzenlemelere uygunluğunu, mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ile varlıkların korunmasını sağlamayı amaçlar.

İç kontrolün unsurları şunlardır.

Responsive image
a) İşletme örgüt yapısı,
b) İşletme muhasebe sistemi,
c) Yönetici ve çalışanlardan oluşma insan gücü,
d) İşletme amaçları ve bu amaçlara uygun belirlenmiş politikalar,
e) Etkili, ekonomik, verimli ve geçerli mevzuata uygun olarak yürütülen faaliyetler,
f) Korunması gereken varlıklar ve kaynaklar,
g) Doğru ve tam olarak tutulması sağlanan muhasebe kayıtları,
h) Zamanında ve güvenilir olarak üretilen mali bilgi ve yönetim bilgileri,
i) Mali ve mali olmayan diğer kontroller,
j) Bunları sağlayan organizasyon, yöntem ve süreçler
k) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir raporlamalar,
l) Bilgi edinilmesini sağlayıcı araçlar.

İç Kontrolün Sisteminin Amaçları:

a) İşletme kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,
b) Mevcut kanunlara ve işletme içi ve dışı düzenlemelere uygunluk sağlamak,
c) Muhasebe kayıtlarına, muhasebe ve finansal raporlamalara güven sağlamak,
d) İşletme varlıklarını korumak,
e) İşletmenin hedeflerine ulaşmasında güvence sağlamak

İç Kontrol Sisteminin Faydaları:

1. Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar,
2. İşletmenin amaç ve hedeflerine, belirlenmiş politikalarına uyumu sağlar,
3. Geçerli mevzuata, işletme içi ve dışı düzenlemelere uyumu sağlayarak, iç denetime makul bir güvence sağlar,
4. İşletme varlıklarının ve kaynakların korunmasını sağlar,
5. Muhasebe kayıtlarının doğru, zamanında ve tam olarak tutulmasını sağlar,
6. Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlar,
7. Mali ve diğer kontrollerle üst yönetim politikalarına uyumu ve üst yönetime makul güvenceyi sağlar,
8. Etkin kaynak yönetimini sağlar,
9. İç düzenleme ve uygulamaların sürekli gözden geçirilmesini sağlar.
10. İşletmede usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlar,
11. Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar,
12. Varlıkların israfını önleyerek korunması yönünde güvence verir.
13. Gelecekte oluşacak risklerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,
14. Hata ve hileleri önler, hata ve hile kaynaklı kayıpların en aza indirilmesini sağlar,
15. Şirketin finansal tablolarına güveni ve şirket itibarını arttırır,
16. Yönetim performansının değerlendirilmesine imkân verir,
17. Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
18. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkânı sağlar.
19. Yönetime makul güvenceler sağlar,
20. Yöneticilerin ve personelin kontrollü iş yapmalarını sağlar,
21. Daha iyi bir yönetime hizmet eder.

Responsive image
İşletmelerde iç kontrol sistemi kurulmaz ise oluşması muhtemel kayıplar şunlardır:

• Varlıklarda kayıplar,
• Hedeflerden sapmalar,
• Suistimallerin ortaya çıkması,
• Müşteri ve/veya gelir kayıpları,
• Yönetim kararlarında hatalar,

İç kontrol sistemlerinin kontrolleri yumuşak kontrol türündedir. Bunları da 3 ana bölüme ayırmak mümkündür:

a) Muhasebe kontroller
b) Yönetsel Kontroller
c) Uyum Kontrolleri

Muhasebe kontrolü sayesinde;

1) Varlıkların korunması,
2) Finansal kayıtların güvenirliliği,
3) Kıymet hareketlerinin kontrolü
sağlanır.

Yönetsel kontroller sayesinde;

1) Yöneticilerin işletmeden güvenilir ve doğru bilgi elde etmeleri sağlanır,
2) Yöneticilerce varlıkların korunması için gerekli önlemlerin ve uygulamaların belirlenip kurulması sağlanır,
3) İşletmedeki faaliyetlerin verimliliğini arttırılması sağlanır,
4) Belirlenmiş politikalara bağımlılığı özendirmek için gerekli uygulama ve yöntemlerin geliştirilmesi sağlanır.

Uyum kontrolleri sayesinde;

1) Ulusal hukuk kurallarına uyum,
2) Mali, idari, ticari mevzuata uyum,
3) Uluslararası meslek örgütlerinin, ulusal meslek birliklerinin, derneklerin, borsaların, gümrük yönetimlerinin ve konu şirketin yönetim kurulunun, idari birimlerin yayınladıkları mevzuata, talimata …vb bağlayıcı prosedürlere uyum sağlanır.

FİZİBİLPARTNERS İç Kontrol Hizmetleri;

• İç Kontrole hazırlık için risk analizi hizmeti sunulması,
• İç Kontrol Yönetmeliği Oluşturulması,
• İç Kontrol hizmeti sunumu,
• Anlaşmaya bağlı periyodik İç Kontrol hizmeti sunulması,
• Anlaşmaya bağlı işletmede İç Kontrolü bulundurma hizmeti sunulması,
• İşletmede İç Kontrol departman kurulması,
• İç Kontrol departmanın kontrolü hizmeti sunulması,
• Sürekli değişen iş ve iş yapış şekillerinde değişikliğe bağlı olarak İç Kontrolün yeniden yapılandırılması hizmeti sunulması,
• İç Kontrol Eğitim Hizmeti sunulması,

Şirketinizde Üçlü Savunma Hattı kurulumu için, FİZİBİLPARTNERS uzmanı ile toplantı öneriyoruz.


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım