FPİOP FİZİBİLPARTNERS İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMUMUZA KATILIN
Bootstrap 0212 982 85 50 h.içi (10.oo-18.oo)
Responsive image

SİGORTA POLİÇESİ ODAKLI DANIŞMANLIK

Sorumluluk Sigortaları Danışmanlığı

Sorumluluk sigortası; sigortalıyı, ürünlerine, yöneticilerini, çalışanlarına, mesleğini icra ederken müşterilerine ve 3. şahıslara karşı çeşitli ihmal durumlarından kaynaklı doğabilecek maddi ve bedensel zararlara karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür.

En yaygın çeşitleri aşağıda sıralanmış ve kısaca açıklanmıştır.

• İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası,
• Yönetici Sorumluluk Sigortası,
• Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası,
• Ürün Sorumluluk Sigortası,
• Mesleki Sorumluluk Sigortası,
• Çevresel Sorumluluk Sigortası
• Kamu Sorumluluk Sigortası

Responsive image
1) İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır. İşverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önleyen bu sigorta sayesinde, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri karşılanır. Ayrıca, SGK tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek davalar sonunda ödenecek tazminat tutarları da güvence altına alınır.

Sigorta Kapsamındaki Teminatlar aşağıda sıralanmıştır.

• İşverene bağlı ve SGK kanununa tabi işçiler veya bu işçilerin hak sahipleri tarafından talep edilecekler tazminatlar,
• SGK kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminatlar,
• İşverene, SGK tarafından iş kazaları nedeniyle açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminatlar,
• İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında yaşanan iş kazaları için verilen teminatlar,
• İşçilerin, işverenin görevlendirmesi ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmadan geçen zamanlarda yaşanan iş kazaları için verilen teminatlar,
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşanan iş kazaları teminatlar

Priminizin maliyeti, aşağıdakiler dâhil bir dizi faktöre bağlıdır:

- İşinizin doğası
- İstihdam ettiğiniz kişi sayısı
- Önceki sigorta talep geçmişiniz

Bir işveren olarak mevzuat karşısında İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorunda olup olmadığınızı FİZİBİLPARTNERS uzmanlarına sorunuz.

2) Yöneticiler ve Memurlar Sorumluluk Sigortası

Şirketlerin ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürünün ve genel müdür yardımcılarının görevlerini yerine getirmeleri esnasında yapabilecekleri istenmeyen hatalara karşı kendilerini poliçe limitleri ve klozlarıdahilinde koruyan bir sigortadır.

D&O sigortası olarak da bilinen sorumluluk sigortası, iddia edilen haksız fiiller nedeniyle işletmenizin yöneticilerine ve kilit yöneticilerine (memurlarına) karşı yapılan tazminat taleplerinin maliyetini kapsar

Hata ve yanlış eylemler şunları içerir:

- Güven Suistimali
- Görev İhlali
- İhmal Etme
- Hata
- Yanıltıcı İfadeler
- Haksız Ticaret

Yöneticiler ve memurlar, pozisyonlarıyla ilgili belirli görev, sorumluluk ve yetkilere sahiptir. Bunlar genellikle iş tanımlarında veya görev tanımlarında belirtilir. Şirketinizin bir yöneticisi veya yetkilisinin görev tanımlarının dışında hareket ettiği tespit edilirse, onlara karşı hukuki, cezai veya düzenleyici işlemler başlatılabilir.

Yöneticilerin ve memurların sorumluluk sigortası, bu davaların savunma masraflarını ve başarısız bir savunmadan kaynaklanan tazminat masraflarını kapsar.

Yöneticiler ve memurlar sigortaya sahip değilse, kendilerini aşağıdakilere karşı savunamama riskiyle karşı karşıya kalırlar:

- Yönetici pozisyonundan diskalifiye
- Ağır yasal masraflara ve tazminat ödüllerine yol açabilecek hukuk davaları
- Para cezasına ve olası hapis cezasına yol açabilecek cezai kovuşturma

Poliçenin kapsıyor

- Düzenleyiciler, hissedarlar veya yatırımcıların hak ihlali savlarını
- Mevzuatının ihlalisavlarını
- İflas nedeniyle hak ihlali savlarını
- Çalışanlara yönelik ayrımcılık savlarını

Poliçe neleri kapsamaz

Yöneticilerin ve görevlilerin sorumluluğu, bir bütün olarak kuruluşunuza karşı yapılan iddiaları kapsamaz, yalnızca yöneticiler veya memurlar olarak gerçekleştirilen iddia edilen haksız fiiller nedeniyle bireylere karşı yapılan iddiaları kapsar.

3) Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası sigorta ettireni 3.şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı güvence altına almaktadır.

Sigorta ettireni aşağıdaki riskleri karşı teminat altına alır;

• Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulmasına karşı,
• Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından talep edilecek zarar ve ziyan sonuçlarına karşı,
• İşletmeler için düzenlenen üçüncü şahıs hukuki sorumluluk poliçesi ise; işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında meydana gelecek riskler sonucu üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı

4) Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası, işletme olarak ürettiğiniz veya sunduğunuz ürünlerin kullanılması esnasında 3. kişilere veya mallara vereceğiniz zararları güvence altına alan bir sigortadır.

Responsive image
5) Mesleki Sorumluluk Sigortası

Değerleme uzmanı, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, doktor… v.b. serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin icrası esnasında istemeden meydana gelebilecek mesleki kusur ve hatalar sonucunda 3. şahıslara verilebilecek zararları poliçe limitleri ve klozları dahilinde koruyan bir sigortadır.

Sorumlulukların yeterince tanımlanmadığı, fazlaca hataların yapıldığı Türkiye’de bu tür sigorta için limit tahsis edecek sigorta şirketi bulmakta güçlük çekilmektedir.

6) Çevresel Sorumluluk Sigortası

Çevresel sorumluluk sigortası: toprak, su, hava kirliliği ve biyoçeşitlilik hasarı gibi çevresel kazaların neden olduğu zararı gidermenin maliyetini kapsar.

İşletmenizinticari faaliyetleri nedeniyle çevreye zarar verebileceği çeşitli olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar:

- Mülkünüzün mevcut kullanımı ve geçmiş kullanımı kaynaklı zararlar,
- Mülkünüzde yer alan depo ve benzeri unsurların oluşturacağı zararlar,
- İşletmenizin ürettiği ya da taşıdığı bir üründen kaynaklı zararlar,
- Atıklarınızın su kaynağına, insan sağlığına verdiği zararlar
- İnşaat işlerinizden kaynaklanan atık, toz, hava kirliliği, ses kirliliği zararları

Neden olunan hasarı gidermenin potansiyel maliyetleri önemli ölçüde artırmıştır. İşletmenizin itibarını korumak için çevre sorunlarının hızla ele alınması gerekli olduğu görüşündeyiz.

Çevresel sorumluluk sigortası, hem genel hukuk iddialarından hem de Ülkemiz ve AB mevzuatı bağlantılı taleplerden kaynaklanan çevresel zararın karşılanması, onarımı maliyetini kapsar.

Bu sigorta özellikle aşağıdakiler için teminat sağlar:

- Hava, ses kirliliği,
- Atıklar
- Mülk unsurları zararları
- Mülk değeri üzerindeki etki dahil üçüncü şahıs sorumluluğu,
- Rahatsız edici iddialar
- Yasal maliyetler ve giderler
- Çevresel zararları

Responsive image
Kamu sorumluluk sigortası, ihmal veya rahatsızlık gibi haksız fiil hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri kapsar, ancak yalnızca sınırlı yasal borçları veya icra emirlerini kapsar.

Mülk sigortası, kimyasal sızma gibi çevresel hasarların bir sonucu olarak binalara verilen hasar için bir miktar teminat sağlayabilir, ancak normalde kirlenmiş toprağı kapsamaz.

Motor sigortası, bir aracın kullanımından kaynaklanan kişisel ve maddi hasarları karşılayacaktır, ancak neden olunan kirlilik için teminat sınırlıdır.

Daha fazla bilgiyi FİZİBİLPARTNERS uzmanlarından alabilirsiniz.

7) Kamu Sorumluluk Sigortası

Kamu mali mesuliyet sigortası, ticari faaliyetlerinizle bağlantılı olarak meydana gelen olaylar için halk tarafından yapılan iddia ve taleplerin maliyetini kapsar.

Kamu sorumluluk sigortası, aşağıdakiler için tazminat maliyetini kapsar:

- Kişisel Yaralanmalar
- MalKaybı Veya Hasarı
- Ölüm

Kapsamı:

- İşYerinizde Meydana Gelen Olaylarda,
- Şirketiniz Tarafından Düzenlenen Etkinliklerde,
- Tesis Dışında Eviniz, Etkinlik Alanında Gerçekleşen Olaylar

Hak iddia edebilecekler:

- İşletmenizi ziyaret eden insanlar
- Müşterileriniz
- Etkinliğe katılanlar,
- Düzenlediğiniz etkinlikleri izleyenler

Kamu mali mesuliyet sigortası kapsamında Hak iddia edemeyecekler:

- Daimi Çalışanlar,
- Geçici personel,
- Öğrenciler,
- Staj ve öğrenim maksatlı işe yerleştirilenler

Bu sigortanın prim maliyetine etki eden unsurlar :

- İşinizin doğası
- İstihdam ettiğiniz kişi sayısı
- Sigorta talep geçmişiniz

Aşağıdaki durumlarda kamu sorumluluk sigortasını göz önünde bulundurmanızı öneririz.

- Halkın ve müşterilerin ziyaret ettiği işyerine sahipsiniz,
- İşletmeniz, halkın katıldığı etkinlikler düzenlemekte ise,
- Evinizden insanlar tarafından profesyonel amaçlar için ziyaret ediliyorsa,
- Binicilik, Atıcılık gibi faaliyetleri sürdüren işletme iseniz,


Lütfen arayınız, yazışınız ya da talepte bulununuz.
0212 982 85 50 – H. içi (10.oo-18.oo),
Yazışma için: bilgi@fizibilpartners.com
Talep için : talep@fibilpartners.com
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım